Конкурс на тема „Моята незабравима почивка“ с Гранд Рояле Хотел & SPA-Банско.

В разгара на лятото сме. Разтворете сърцата, споделете чувствата си, опишете вашата незабравима почивка. Защо ли? Защото може да спечелите невероятни награди. Най-бързо развиващият се женски сайт www.osata.eu ще се опита да ви предизвика. Бъдете креативни, бъдете истински, не пестете думи и емоции. Пишете ни!

www.osata.eu и Гранд Рояле Хотел & SPA-Банско обявява конкурс на тема: “ Моята незабравима почивка“.

Вашите текстове ще бъдат публикувани на сайта ни, а най-добрите, естествено ще получат награди. Текстът трябва да между 400 и 2000 думи и да не е публикуван преди това в интернет, желателно е да приложите и поне едно изображение с размер минимум 640х480 пиксела. Може да опишете вашата незабравима почивка с любимия човек, почивка с приятна компания, семейството, приятели. Може да опишете вашето любимо място на планина, море, село както в страната, така и в чужбина. Няма абсолютно никакви ограничения.

Пет от най-добрите публикации ще се борят за голямата награда, осигурена от Гранд Рояле Хотел & SPA Банско – двудневен спа пакет за двама. След като журито избере петте най-добри публикации, те ще участват в жребий за голямата награда.

www.оsаta.eu ще връчи и още две поощрителни награди, за публикациите събрали най-много харесвания във фейсбук и google+.

Бутилка златно шампанско, осигурено от фирма АВЕКСИМ ЕООД и дизайнерска гривна.

Класиране за поощрителните награди.

Конкурсът „Моята незабравима почивка“ стартира на 17 юли 2015 и ще приключи на 17 септември 2015. На 20 септември 2015 ще бъдат обявени и победителите. През това време ще публикуваме, изпратените от вас материали. Наградите си заслужават. Очакваме ви!

Условия на конкурса!

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е www.osata.eu. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.osata.eu за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.osata.eu

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на www.osata.eu, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

5. Участвайки в тази конкурс, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода от 17.07.2015г. до 17.09.2015 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III.МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Конкурсът се организира на страницата ни във фейсбук и на сайта на www.osata.eu

2. Конкурсът е на тема „Моята незабравима почивка“. За да се включи в конкурса участникът трябва да изпрати текст, в който описва в свободен стил своята незабравима почивка до 2000 думи.

3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 17.09.2015 г.), ще бъдат обявени имената на победителите, всеки от които печели една от наградите.

4. Победителят ще се определи на база най-добра публикация от петте най-добри. Жребият ще бъде изтеглен в присъствието на нотариус. Поощрителните награди ще се разпределят на база най-много харесвания.

5. Наградният фонд за целия период на конкурса включва:

  • Двудневен спа пакет за двама, осигурен от The Grand Royale Hotel & SPA Банско.
  • Златно шампанско, осигурено от АВЕКСИМ ЕООД
  • Дизайнерска гривна, осигурена от www.osata.eu

6. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на 20.09.2015 г. и информирани лично чрез e-mail, посочен в данните за контакт.

7. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес,чрез куриер до 30 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.

7. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.

8. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

9. Организаторът си запазва правото да не публикува материали, които според не отговарят на стандартите на сайта.

10. При подаване на материал за включване в конкурса участниците се съгласяват, че авторското право върху материала става собственост на Организатора.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни(имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от www.osata.eu както и нейните подизпълнители за цели, свързани с Конкурса и/или разпространението на наградите.Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация,съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

2. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят следните данни на www.osata.eu или нейните подизпълнители: три имена, e-mail,адрес и телефон за връзка.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ

1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Конкурса или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда. Коментари